ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Key Answers of Agricultural quota Practical Test for UG admissions 2024-25 held at College of Agriculture Raichur and Kalaburagi on 25-05-2024

University of Agricultural Sciences, Raichur is inviting e-tender under e-Procurement platform portal for the procurement of Fertilizers etc.

Final List of Eligible Candidates for practical test scheduled on 25-05-2024 under Agriculture Quota for Admission to UG programmes 2024-25

Final List of Not- Eligible Candidates for practical test scheduled on 25-05-2024 under Agriculture Quota for Admission to UG programmes 2024-25

Workshop on Kalyana Karnataka Development issues

UAS Raichur Provisional Seniority List Teaching Non Local (31-12-2023)

UAS Raichur Provisional Seniority List Teaching Local (31-12-2023)

Application are invited for the appointment of SRF on temporary basis at PRFQAL, UAS, Raichur

Revised notification for Practical Test for Agricultural Quota 2024-25

Revised and Final List of Candidates Eligible for practical test under Agriculture Quota for the Admission to UG programmes of Farm Universities of Karnataka 2024-25

Revised and Final List of Candidates Non-Eligible for practical test under Agriculture Quota for Admission to UG programmes of Farm Universities of Karnataka 2024-25

Eligible Candidates list for practical test under Agriculture Quota for Admission to UG programmes of Farm Universities of Karnataka 2024-25

Non- Eligible Candidates list for practical test under Agriculture Quota for Admission to UG programmes of Farm Universities of Karnataka 2024-25

KCET notification dated: 29.04.2024, editing option for alteration in the details submitted regarding Agri quota, if any is given from 29-04-2024 to 30-04-2024

PRESS NOTE: KEA has enabled the portal once again, to correct the Agriculturist Quota details entered in the CET-2024

KCET Agriculture Quota Claim Edit date from 23-04-2024(2:00 PM) to 24-4-2024 (12:00AM)

Karnataka CET Agricultural Quota 2024-25 admission link

Revised UG admission notification under Agriculturist Quota for the academic year 2024-25

UG admission notification under Agriculturist Quota for the academic year 2024-25

Publishing the final marks of candidates qualified in the written and practical test for the post of Typist.

Publishing the fresh list of Eligible and Not-Eligible candidates for the post of Typist

Withdrawal of Eligible and Not-Eligible list of candidates for the post of Typist

Revised and final eligibility list of service personnel of UAS Raichur - 2023

Inviting e-tender under e-Procurement platform to provide Annual Maintenance Contract for Existing Information Technology Enabled Smart Campus at UAS, Raichur

Applications are invited from the eligible candidates for SRF on temporary basis at College of Agriculture Raichur

Applications are invited for the post of SMS (Agronomy) at ICAR-KVK, Hagari under JSW Foundation Scheme on contractual basis

13th Convocation information of UAS Raichur

Extension of Last date for submission Applications for Promotion under CAS 2016 for Teachers and Library and physical teachers

Inviting e-tender under e-Procurement platform portal for the procurement of Scientific Equipments, Fertilizers & Seed bags etc

Tender is invited on behalf of University of Agricultural Sciences Raichur as per KPWD standard documents

Applications are invited for the following Assistant Professor posts at College of Agriculture Hagari on contractual basis

Appointment of Temporary JRF in Nanotechnology lab at CAER Raichur

13th Convocation Details and List of Students as on dated: 02-02-2024

Key Answer with respect to Written Exam conducted on 20-01-2024 for recruitment to the post of Scientist vide Advt.18 dated: 30.12.2019 & Advt.21 dated: 01.06.2022

Key Answer to Written Exam conducted on 21-01-2024 for recruitment to the post of Assistant Professor vide Advt.16 dated: 16.10.2019 & Advt.23 dated: 04.02.2023

Workshop on Building Alliances for Climate-Driven Pest and Disease Management and Adaptation is on 12 and 13 March 2024 at UASR

Application are invited from the eligible candidates for the post of SMS (Agronomy) at AEEC Bheemarayanagudi UAS Raichur

Applications are invited from the eligible candidates for the post of Assistant Professor on temporary basis at College of Agricultural Engineering, Raichur

Revised Notification for Walk-in Counseling (Mop-up Round) for filling of vacant seats under PGCET & ICAR Quota 2023-24

UG Open Counseling Provisional Applicant List (Documents verification)

Walk-in Counselling (Mop-up Round) for Filling of vacant seats of PGCET_2023

Tender is invited on behalf of University of Agricultural Sciences Raichur

Registration for Open Counseling - KCET/ICAR QUOTA -2023-24

UG open Counseling Vacant Seats _ Check list and Undertaking bond details for 2023-24

Seniority list of Junior Engineers local and non local UAS Raichur (Upto 31-12-2022)

Open counselling for UG leftover seats 2023 24

Applications are invited for the post Assistant Professor of Farm Forestry temporary basis at Department of Agronomy College of Agriculture Raichur

Applications are invited for the post of SRF under Ad-hoc project at ARS, Gangavati

Semester Schedule for I year Master's and Doctoral Degree Programmes of UAS Raichur for the Academic Year 2023-24

Applications are invited for engaging a SRF on a contractual basis under Ad-hoc project at ARS, Gangavathi

Revised notification for applications are invited for the Post of SRF and Young Professional on contractual basis under DOCA project at CAE Raichur

Notice for postponement of REWARD project interview (Notification, Dated: 14-12-2023) rescheduled on 8th January 2024.

Applications are invited from the suitable candidates for the Post of SRF and Young Professional on contractual basis under DOCA project at CAE Raichur

Tentative time table of Written exams for the posts of Assistant Professor along with ID numbers of eligible candidates Rect 16 23

Tentative Time Table of Written Exams for the posts of Scientists (Assistant Professor Cadre)_along with ID numbers of eligible candidates Rect 18 21

Advertisement for the post of Consultant (Soil Science) and Senior Research Fellow (Soil Science) on contractual basis under REWARD Program at UAS Raichur

Short Course brochure on Application of Drone Technology for Site Specific Crop Management by UAS Raichur

Three days training on Enhancement of Teaching Competence under NAHEP IG

Final list of eligible and not-eligible candidates for the posts of Assistant Professors Advt No 23 - 2023

Grievances Readdresal of Various posts of Assistant of Professor- advt 23- 2023

Applications are invited from the eligible candidates for the post of SRF on temporary basis at Plant Pathology Division ZARS, Kalaburagi

Admissions to PG Degree Programmes under NRI quota for the Academic Year 2023-24

Appointment of SMS (Horticulture ) on a Contractual basis at Nalawar, UAS Raichur

Appointment of Facilitator under the DAESI program on a temporary basis

List of Krishi Ratna, Best Teaching, Non-Teaching, Research, and Extension Employee Awards and Incentives given during the 15th Foundation Day of UASR

Best Teacher Award Scorecard at UAS Raichur 2023

Applications are invited for contractual engagement of Young Professional at KVK Raichur and KVK Kawadimatti

Detailed Notification and Application for Recruitment of Assistant Professor Cadre at UAS Raichur Advt 27 2023

Public Information Officer of UAS, Raichur

Syllabus for Recruitment of Assistant Professor in UAS Raichur - Click here to download

Merit cum Eligibility list for admission to UG degree programmes under NRI Quota for the year 2023-24 in UAS, Raichur

Appointment of SRF on a temporary basis at COA Raichur

APPLICATION FORM FOR ADVERTISEMENT NO 26

Recruitment to various posts of Service Personnel in the University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka

Application invited for Best Service Personnel Award for the year 2022-23

Application invited for Best Scientist Award and Krishi Ratna Award for the year 2022-23

Application for Best Field Assistant or Lab Assistant and Best Farm Labour award at UAS Raichur

Contractual Engagement of SMS at Kawadimatti - Yadagir

Notification of Best Teacher Award and Application form of UAS Raichur 2023

Applications are hereby invited for the Thirteenth Annual Convocation of the University

Application are invited from the eligible candidate for the post of SMS Agro-Meteorology at KVK Kawadimatti Yadgir Dist

Extension of last date for UG NRI Quota admission 2023

57th ISAE Annual Convention and International Symposium at UAS, Raichur from 6 to 8 November 2023

Fixation of price for analyzing / testing of various items at Centre for Nanotechnology UAS, Raichur

Appointment of an Assistant Professor of Agricultural Extension on a Contractual basis

Postponement of interview for post of Young Professional and SMS (Agrometeorology) on contract basis

Provisional list of Eligible and Non-Eligible Candidates for the Assistant Professor as per Recruitment notification No. R/UASR/RECTT ADVT 23/2023 /2057 dated 04-02-2023

Appointment of RA and SRFs on a temporary basis at PRFQA Lab UAS Raichur dated 09-09-2023

UG NRI Quota Admission Notification and Application form for 2023-24 at UAS Raichur

Inviting work done reports for promotion as HAG under CAS-2006 in UAS Raichur

Recruitment of Contractual Assistant Professor and Part-time Teacher in COA Gangavathi 2023

SSP (State Scholarship Portal) Link

COMMON ADMISSION FOR PG DEGREE PROGRAMMES-2023-24

COMMON ADMISSION (LATERAL ENTRY) TO UG PROGRAMMES-2023-24

CAS-2016

International Symposium on Engineering Interventions for making Millets a Global Food

57th ISAE Convention and International Symposium Hotel Tariff at Raichur

57th ISAE Convention and international Conference at UAS Raichur

National PG Research Conference 2023( Brochrue page1)

National PG Research Conference 2023

Inviting work done report from Teachers , Library and Physical education faculty for promotion under CAS 2016

12th CONVOCATION of UAS Raichur

Digital India Week 2023 Registration Link - All the students and Faculty members are requested to register here

Recruitment of various posts of Non-teaching cadre in Krishi Vigyan Kendras of UAS, Raichur- 2023

Applications are invited from eligible candidates for CAS Promotion of Teachers and equivalent cadres under CAS 2006 in UAS, Raichur- click here for detail

Applications are invited from eligible candidates for Assistant Professor of Plant Pathology on a contractual basis at the College of Agriculture Bheemarayangudi

Instructions for 12th Convocation of UAS Raichur (held on 28th July 2023)

Applications are invited for the post of SRF (LRI and GIS LAB ) on temporary basis under REWARD project at UAS Raichur

12th Convocation - Names of the final Eligible Candidates for 12th Convocation of UAS Raichur

Applications are invited for the post of SRF (Agricultural Entomology) on temporary basis at PRFQAL, UAS, Raichur

REVISED & FINAL RESULTS OF AGRICULTURIST QUOTA PRACTICAL TEST QUALIFIED CANDIDATES LIST FOR THE UNDERGRADUATE DEGREE PROGRAMME

REVISED & FINAL RESULTS OF AGRICULTURIST QUOTA PRACTICAL TEST NOT QUALIFIED CANDIDATES LIST FOR THE UNDERGRADUATE DEGREE PROGRAMME - 2023-24

Results of Agriculturist Quota practical test Qualified candidates list held on 06-06-2023

Results of Agriculturist Quota practical test Not Qualified candidates list held on 06-06-2023

Key Answers for Practical Test (Agriculture Quota) Held on 06_06_2023 for UG degree programme (Raichur and Yadgir Districts) UAS Raichur

Key answers for practical test (Agricultural Quota)

Applications are invited from the Eligible candidates to fill up the Assistant Professor (Entomology) on contractual basis at College of Agriculture Bheemarayanagudi

Revised and Final list of Candidates Eligible for Agriculturist Quota Practical Test for Admission to Various UG Programmes to be held on 06062023

Revised and Final list of Candidates Not Eligible for Agriculturist Quota Practical Test for Admission UG degree Programmes to be held on 06 06 2023

Applications are invited from the eligible candidates for the appointment of Project Associate-I under DST-SERB_EEQ project on contractual basis

Notification for non eligible candidate to produce the documents at respective centers (last date 01-06-2023 at 1.00 pm)

List of Not eligible Candidates for Agriculturist quota Practical Test for admission to various UG degree programmes during 2023-24 in all Farm Universities

List of Candidates eligible for Agriculturist quota Practical Test for admission to various UG degree programmes during 2023-24 in all Farm Universities

Filling up of Assistant Professor of Entomology (temporary) at College of Agriculture Bheemarayanagudi

Extension of date for document uploading for UG admission under Agriculture Quota 2023-24

KARNATAKA CET AGRICULTURE QUOTA - 2023-24

Application for promotion of Technical officers under T4 to T9 series in UAS Raichur - 2023

Filling up of Assistant Professor of Agronomy post on a Contractual basis

Notification for Agriculturist Quota document upload for the academic year 2023-24

ಚುನಾವಣಾ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ Nothing like Voting, I Vote for Sure Poll Day ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ 10th May 2023

5th International Conference on Climate Change and its impact CCI 2023 at SKUAST-K Shalimar Srinagar J&K from June 9 to 11, 2023

Revised dates for Document Verification for the assistant post in UAS Raichur

List of Eligible candidates - for Document Verification for the assistant post in UAS Raichur

Postponement of Document Verification for Assistant Post recruitment in UAS Raichur 2023

Document verification for eligible the candidates (1:5 ratio) for the recruitment of Assistant in UAS Raichur and Date of verification 31 March 2023

Statutes Governing Qualifications and Score-Card for Direct recruitment and Promotions of Teachers, Library & Physical Education Faculty in UAS Raichur Karnataka

Inviting e-tender under e-Procurement platform portal for the procurement of Scientific Equipment's & other Materials at UAS, Raichur

Result of written exams conducted for the recruitment of the post of Assistant for the appointment in the University of Agricultural Sciences Raichur

Seniority List of Non-Teaching Staff of UASR as on 21/12/2022 (Local and Non-Local)

Application for left over seats for various under Graduate Degree (UG) programmes under KCET ICAR quota - 2022-23 (only for Karnataka state candidates)

Recruitment to various posts of Service Personnel in the University of Agricultural Sciences, Raichur

Extending the last date for applying to the 12th Convocation of UAS Raichur

Recruitment to various posts of Teaching cadre in University of Agricultural Sciences, Raichur 2023

CAS Corrigendum - Extension of Last date for receipt of applications for promotion of Teachers and Equivalent cadres Under CAS- 2006 in UAS Raichur

NRI Quota Admission for UG Programmes (Vacant seats) - Walk-in Counselling in UAS Raichur - Click here to View

Notification - Walk in Counselling (Mop Up Round ) for filling up of Vacant seats of PGCET 2022

Notification for Appointment of Assistant Professor of Farm Forestry on a temporary basis

UAS Raichur is inviting a Tender Under e- procurement platform portal for Scientific Materials and other equipment

Merit cum Eligibility list of UG Admission under NRI quota for the Academic year 2022-23

UG First year Semester Schedule for Academic Year 2022- 23

UAS Raichur is inviting tender through GeM portal for the Supply and Installation of Solar systems at College of Agriculture at ARS Hagari Campus

Tender no-156 - UAS Raichur Tender Notification for various work under e-procurement portal from the registered contractors of KPWD/CPWD

UAS Raichur in inviting E-Tender under e- Procurement platform for procurement of Scientific equipment's and other materials at UAS Raichur

GeM Notification Tender through the GeM portal for the Supply and Installation of CCTV Surveillance at the College of Agriculture at ARS Hagari Campus

E-Tender Notification (Call 2) has invited - for arranging exhibition stalls and other allied works in Krishimela at UAS Raichur from Registered Shamiyana contractors

Tender Notification through the GeM portal for the College of Agriculture at ARS Hagari Campus

Krishi Mela at UAS Raichur from 10 to 12 January 2023

Notification and Application for PG degree programmes admission under NRI quota 2022-23

Tender Notification for operation and Management of the Common Incubation Centre

Extension of the last date for UG Admission NRI quota 2022-23

Notification for E-Tender through e-procurement portal for Arranging Exhibition Stalls and allied works in Krishimela

Appointment of Assistant Professor on Temporary basis in College of Agriculture Raichur (CAER)

Tender Notification

Notification and Application for Shreshta Krishika and Krishi Mahile 2022

Appointment of SRFs on a Temporary basis at PRFQAL LAB UAS Raichur

Notification for NRI UG Admission 2022-23 - Application form and other details

Application is invited for Best Service Personnel in UAS Raichur 2022

JRF Application invited at Directorate of Research UAS Raichur under SERB-DST project

Revised testing charges of Food Quality and Proximate Analysis at PRFQAL Lab ,UAS Raichur

Filing up of Assistant Professor of Horticulture and Part time English- Kannada-Physical education teachers required for CoA Hagari

Inviting application for Krishi Ratna Award 2022 in UAS Raichur

Notification for Appointment of temporary JRF and SRF on ad-hoc projects at AICRIP on Rice in ARS Gangavathi of UAS Raichur

Inviting Application for Best Teacher Award 2022 in UAS Raichur

Inviting Application for Best Research Scientist and Incentive Award 2022 in UAS Raichur

Inviting Application for Best Extension Scientist Award 2022 in UAS Raichur

Inviting Application for Best field Assistant- Best Lab Assistant -Best Farm Labour Award 2022 in UAS Raichur

Appointment of Junior and Senior Research Fellow on contract basis under Ad-hoc projects at AICRP on Rice, ARS, Gangavathi.

Application is invited for SRF(Temporary) Under Ad-hoc Project in Dept of Genetics and Plant Breeding at UAS Raichur

E-Tender under e- procurement Seed Information and Handling Software at Seed Unit, UAS Raichur

Modification in the final list of eligible and not eligible for the posts of Scientists (Assistant Professor Cadre)

E-Tender under e-Procurement platform portal for the procurement of Printing Materials and Furniture s at UAS Raichur

12th Convocation Information of UAS Raichur 2022

Diploma merit List for the Academic year 2022-23 and Counseling is scheduled on 20-09-2022

Appointment of SRF on Contractual basis under Ad-hoc Project

COMMON ADMISSION FOR PG DEGREE PROGRAMMES-2022-23

Syllabus for recruitment of Scientists (Assistant Professor cadre) in UAS, Raichur

Publishing the final decision of the committee regarding the greviences submitted by applicants for the posts of Scientists (Assistant Professor cadre)

Publishing the final list of eligible & not -eligible applicants for the posts of Scientists (Assistant Professor cadre)

COMMON ADMISSION (LATERAL ENTRY) TO UG PROGRAMMES (2022-23)

Provisional List of Eligible and Not Eligible applicants for the posts of Scientists (Assistant Professor cadre)

Circular on Millet Conclave 2022 in UAS Raichur

Brochure of Millet Conclave 2022

Corrigendum - II Modification to the Notification regarding Recruitment to various Posts in KVK's of UAS, Raichur

National PG Research Conference (NPGRC) 2022 Broucher

List of eligible candidates under REWARD project are informed to attend the personal interview on 18-08-2022 at Directorate of Research, UAS, Raichur

NAAC Accreditation Certificate

ಕೃವಿವಿ, ರಾಯಚೂರಿನ 2022 -23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ (ಕೃಷಿ) ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ.

NTA- Inviting Online Applications for ICAR Entrance Examinations-2022 [(AIEEA(UG), AIEEA(PG) and AICE JRF/SRF(Ph.D)]

Appointment of SRF's on temporary basis at Seed Unit UAS, Raichur

Application is invited for the Appointment of Vice-chancellor in UAS Raichur

Application are invited from eligible candidates for temporary positions under REWARD project (LRI Reward)

Application are invited from eligible candidates for temporary positions under REWARD project (Hydrology Reward)

Revised - List of qualified candidates CET Number under Agriculturist Quota for admission to UG degree programmes in Farm Universities of Karnataka - 2022-23

List of qualified candidates CET Number under Agriculturist Quota for admission to UG degree programmes in Farm Universities of Karnataka - 2022-23

Key Answers of the Practical Test( Under Agricultural Quota) held on 12-07-2022 for UG Admission

List of Eligible and Non Eligible Candidates for UG admission Practical Test, under Agriculture Quota - 2022-23 (here both lists are merged in a single file )

Appointment of SRF's on a temporary basis at PRFQAL LAB at UAS, Raichur for the vacant post

Inviting application for promotion of Teachers and equivalent cadres under CAS 2006 in UAS Raichur

Recruitment to Various Posts of Teaching, Technical and Non Teaching cadre in KVK at UAS Raichur

UG ADMISSION KARNATAKA CET AGRICULTURE QUOTA - 2022 - 23 (Link to upload Documents)

Recruitment of Officers at UAS Raichur 2022 - Notification - Application - and Scorecard

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080