ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

Subject

Date

Source

File Size

View/Download

Application are invited for the appointment of SRF on temporary basis at PRFQAL, UAS, Raichur

13-05-2024
 
 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
300 KB  View / Download 
 

UAS Raichur Provisional Seniority List as 31-12-2023

UAS Raichur Provisional Seniority List Teaching Local (31-12-2022)

UAS Raichur Provisional Seniority List Teaching Non Local (31-12-2022)

 

13-05-2024

 13-05-2024 

 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 

 

6.22 MB

 

6.34 MB 

 

View / Download 

 

View / Download

Revised notification for Practical Test for Agricultural Quota 2024-25

11-05-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
0.99 MB  View / Download

PRESS NOTE: KEA has enabled the portal once again, to correct the Agriculturist Quota details entered in the CET-2024

29-04-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
55 KB  View / Download 

Revised UG admission notification under Agriculturist Quota for the academic year 2024-25

06-04-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
4.47 MB  View / Download 

UG admission notification under Agriculturist Quota for the academic year 2024-25

01-04-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
 4.94 MB View / Download

Publishing the final marks of candidates qualified in the written and practical test for the post of Typist.

16-03-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
1.67 MB  View / Download

Publishing the fresh list of Eligible and Not-Eligible candidates for the post of Typist

 14-03-2024
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
 5.88 MB View / Download

Withdrawal of Eligible and Not-Eligible list of candidates for the post of Typist

 12-03-2024
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
1.28 MB  View / Download 

Applications are invited from the eligible candidates for SRF on temporary basis at College of Agriculture Raichur

24-02-2024  Professor & Head Dept. of Agril. Entomology, UAS, Raichur   835 KB View / Download

Applications are invited for the post of SMS (Agronomy) at ICAR-KVK, Hagari under JSW Foundation Scheme on contractual basis

12-02-2024  DIRECTOR OF EXTENSION UAS RAICHUR  2.9 MB View / Download

Applications are invited for the following Assistant Professor posts at College of Agriculture Hagari on contractual basis

02-02-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
 755 KB View / Download 

Key Answer with respect to Written Exam conducted on 20-01-2024 for recruitment to the post of Scientist vide Advt.18 dated: 30.12.2019 & Advt.21 dated: 01.06.2022

23-01-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
 3.69 MB View / Download 

Key Answer with respect to Written Exam conducted on 21-01-2024 for recruitment to the post of Assistant Professor vide Advt.16 dated: 16.10.2019 & Advt.23 dated: 04.02.2023

23-01-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
6.62 MB  View / Download 

Application are invited from the eligible candidates for the post of SMS (Agronomy) at AEEC, Bheemarayanagudi, UAS, Raichur

19-01-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
1.43 MB  View / Download

Applications are invited from the eligible candidates for the post of Assistant Professor on temporary basis at College of Agricultural Engineering, Raichur

18-01-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
168 KB  View / Download 

Revised Notification for Walk-in Counseling (Mop-up Round) for filling of vacant seats under PGCET & ICAR Quota 2023-24

12-01-2024 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
968 KB  View / Download

Open counselling for UG leftover seats 2023-24

03-01-2024
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 1.78 MB View / Download 
 

Seniority list of Junior Engineers local and non local UAS Raichur (Upto 31-12-2022)

01-01-2024
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
4.28 MB  View / Download

Applications are invited for the post Assistant Professor of Farm Forestry, temporary basis at Department of Agronomy College of Agriculture Raichur

01-01-2024 

Professor and Head Department of Agronomy, College of Ariculture, Raichur 

180 KB  View / Download

Applications are invited for the post of SRF under Ad-hoc project at ARS, Gangavati

03-01-2024   
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
179 KB  View / Download 

Semester Schedule for I year Master's and Doctoral Degree Programmes of UAS Raichur for the Academic Year 2023-24

27-12-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
617 KB  View / Download

Applications are invited for engaging a SRF on a contractual basis under Ad-hoc project at ARS, Gangavathi

22-12-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
4.46 MB  View / Download

Revised notification for applications are invited for the post of SRF and Young Professional on contractual basis under DOCA project at CAE, Raichur

22-12-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
3.12 MB  View / Download

Notice for postponement of REWARD project interview (Notification, Dated: 14-12-2023) rescheduled on 8th January 2024.

20-12-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
284 KB  View / Download

Applications are invited from the suitable candidates for the Post of SRF and Young Professional on contractual basis under DOCA project at CAE, Raichur

19-12-2023   
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
3 MB  View / Dowbload

Applications are invited from eligible candidates for the posts of Consultant (Soil Science) and Senior Research Fellow (Soil Science) purely on temporary basis under REWARD Program at UAS, Raichur.

14-12-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
 784 KB View / Download

2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

07.12.2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
   View / Download

2023 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

06.12.2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
  View / Download

Applications are invited from the eligible candidates for the post of SRF on temporary basis at Plant Pathology Division ZARS, Kalaburagi

25-11-20236 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
188 KB  View / Download

Admission to PG Degree Programmes under NRI quota for the Academic Year 2023-24

 21-11-2023  
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
4.06 MB  View / Download

8th International Conference on Global Research Initiatives for Sustainable Agriculture and Allied sciences (GRISAAS-2023) jointly organized by UAS, Raichur & Astha foundation Meerut

16.11.2023
Registrar
8.47 MB View/Download

2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೃಷಿ) ವೃಂದದಿ0ದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೃಷಿ) ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

27.10.2023
Registrar
 1.08 MB View/Download
ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದÀಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೃಷಿ) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31.12.2017 ರಿಂದ 31-12-2022 ರಂತೆ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ .   26.10.2023
Registrar
2.11 MB View/Download
Applications are invited for contractual engagement of Young Professional at KVK Raichur and KVK Kawadimatti 16-10-2023  DIRECTOR OF EXTENSION UAS, RAICHUR  3.88 MB  View / Download

Recruitment to various posts of Service Personnel in the University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka

11-10-2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
327 KB  View / Download 

Application invited for Best Service Personnel Award for the year 2022-23

10-10-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 
941 KB  View / Downlaod 

Application invited for Best Scientist Award and Krishi Ratna Award for the year 2022-23 

09-10-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
2.21 MB  View / Download

Application are invited from the eligible candidates for the post of SMS (Agro-Meteorology) at KVK Kawadimatti, Yadigir District

30-09-2023

DIRECTOR OF EXTENSION UAS, RAICHUR
585 KB View / Download 

Fixation of price for analyzing / testing of various items at Centre for Nanotechnology UAS, Raichur

12-09-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
796 KB  View / Download 

Inviting work done reports for promotion as HAG under CAS-2006 in UAS Raichur

31-08-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
 1.36 MB View/Download 

Applications are invited for the post of Senior Research Fellow (LRI and GIS Lab) on temporary basis at UAS, Raichur.

26-06-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
784 KB  View / Download 

Applications are invited for the post of Senior Research Fellow (Agricultural Entomology) on temporary basis at PRFQAL, UAS, Raichur.

20-06-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
479 KB View / Download 

RESULTS OF AGRICULTURAL QUOTA PRACTICAL TEST

Results of Agricultural Quota Practical test Not Qualified candidates list held on 06-06-2023

Results of Agricultural Quota Practical test Qualified candidates list held on 06-06-2023

06-06-2023

06-06-2023

REGISTRAR, UAS, RAICHUR
REGISTRAR, UAS, RAICHUR

353 KB

751 KB

View / Download 

View / Dowaload

Key answers for practical test (Agricultural Quota) held on 06-06-2023 for Under Graduate Degree programme (Raichur and Yadgir District) 06-06-2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
575 KB View / Download 
Applications invited from the eligible candidates for the appointment of DST-SERB_EEQ project on contractual basis 01-06-2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
224 KB View / Download

Notification for non eligible candidate to produce the documents at respective centers

01-06-2023 Registrar, UAS, GKVK, Bangalore 419 KB View / Download

Filling up of Assistant Professor of Agril. Entomology (temporary) at College of Agriculture, Bheemarayanagudi

27-05-2023 Dean (Agri) College of Agriculture, Bheemarayanagudi 886 KB View / Download

Notification for Agriculturist Quota document upload for the academic year 2023-24

13-05-2023   
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
1MB  View Details 

Application for left over seats for various under Graduate Degree (UG) programmes under KCET/ICAR quota - 2022-23

13-02-2023
REGISTRAR, UAS, RAICHUR
1.42 MB  View Details 

CAS Corrigendum - Extension of Last date for receipt of applications for promotion of Teachers and Equivalent cadres Under CAS- 2006 in UAS Raichur

04-02-2023 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
  View details 

Applications are invited from the eligible candidates for the appointment of Junior and SeniorResearch Fellow on contractual basis under different Ad-hoc Projects at AICRP on Rice, ARS, Gangavathi.

01-10-2022

Scientist

(Agril. Entomology) AICRP Rice Scheme ARS, Gangavathi

549 KB view Details

Application is invited for SRF(Temporary) Under Ad-hoc Project in Dept of Genetics and plant Breeding at UAS Raichur

 24-09-2022 PI- Professor and Head , Dept of Genetics and Plant Breeding, COA Raichur 98 KB  View Details
COMMON ADMISSION (LATERAL ENTRY) TO UG PROGRAMMES 2022-23
01-09-2022
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
 
View Details
Corrigendum - II Modification to the Notification regarding Recruitment to various Posts in KVK's of UAS, Raichur
13-08-2022 
REGISTRAR, UAS, RAICHUR 
477 KB
View Details
List of eligible candidates under REWARD Project are informed to attend the personal interview on 18-08-2022 at, Directorate of Research, UAS, Raichur
08-08-2022
LRI Nodal Officer Reward Programme UAS, Raichur
748 KB
View Details
ಕೃವಿವಿ, ರಾಯಚೂರಿನ 2022 -23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ (ಕೃಷಿ) ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
27-07-2022
ಕುಲಸಚಿವರು
ಕೃವಿವಿ , ರಾಯಚೂರು
3.77 MB 
View Details 
2021-22  ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ
26-07-2022
ಕುಲಸಚಿವರು
ಕೃವಿವಿ , ರಾಯಚೂರು
1.97 MB
View Details
NTA- Inviting Online Applications for ICAR Entrance Examinations-2022
[(AIEEA(UG), AIEEA(PG) and AICE JRF/SRF(Ph.D)]
20-07-2022
Dr. Sadhana Parashar Sr. Director (Exams)
881 KB
View Details
Appointment of SRF's on temporary basis at Seed Unit, UAS, Raichur
11-07-2022
Special Officer (Seeds) UAS, Raichur
669 KB
View Details
Application is invited for the Appointment of Vice-chancellor in UAS Raichur
20-07-2020 
Registrar, UAS, Raichur 
50 MB 
view details 
List of qualified candidates (CET No.) under Agriculturist Quota for admission to UG degree programmes in Farm Universities of Karnataka - 2022-23
18-07-2022 
Registrar, UAS, Raichur 
11MB 
View details 
Key Answers of the Practical Test( Under Agricultural Quota) held on 12-07-2022 for UG Admission
12-07-2022
Registrar, UAS, Raichur
51KB 
View Details 
List of Eligible and Non-Eligible Candidates for UG Admission Practical Test, Under Agriculture Quota 2022-23
09-07-2022 
Registrar, UAS, Raichur 
14.3 MB 
View Details
(here both lists are merged in a single file)
Appointment of SRF's on Temporary basis at PRFQAL Lab at vUAS Raichur for Vacant Post
28-06-2022 
Registrar, UAS, Raichur 
330 KB 
View Details
Inviting application for promotion of Teachers and equivalent cadres under CAS 2006 in UAS Raichur

6-07-2022
Registrar, UAS, Raichur
8.4 MB 
view details
Recruitment to Various Posts of Teaching, Technical and Non Teaching cadre in KVK at UAS Raichur
 29-06-2022
 Registrar, UAS, Raichur
 6.3 MB
View Details
Recruitment of Officers at UAS, Raichur 2022
20-04-2022
Registrar, UAS, Raichur
6.19 MB
View Details

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-05-2024 12:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080